crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Generel beskrivelse

Birken er en behandlings specialbørnehave i Aalborg kommune, som er oprettet efter Lov om Social Service §32

Målgruppe

Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn i alderen 0-7 år med symptomer på en psykisk udviklingsforstyrrelse.
Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette , Mutisme og andre nært beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn.

Birken modtager børn fra Aalborg Kommune og andre kommuner i regionen.

Brugersammensætning
Specialbørnehaven Birken har plads til 32 børn.

Beliggenhed og fysiske rammer
Birken Hammer Bakker

Specialbørnehaven Birken har til huse i gamle smukke bygninger i det naturskønne Hammer Bakker.

Birken er velindrettet med hyggelige grupperum, trænings rum, køkkener, badeværelser og legerum. Huset er i ét plan. Birken har en pragtfuld naturskøn legeplads, som rummer store udfordringer.

  • Børnene hentes og bringes i taxa. Børnene kører ofte sammen, og ruten er planlagt med hensyn til børnenes bopæl. Dette indebærer, at forældrene i en vis udstrækning må planlægge deres dagligdag i forhold til barnets afhentnings- og hjemkomst tider.
  • Forældrene kan selv stå for transporten, og ansøge om at få transporten dækket.

Kørsel med TAXA skal forældrene ansøge om hos sagsbehandler hos hjem kommune. Det samme gælder ansøgning om at få dækket kørselsudgifter, hvis forældre foretrækker at bringe barnet til Birken og afhente. Ansøgning om dette udleveres i til forældrene ved indskrivning i Birken.

Formål
Tidlig indsats er afgørende for at barnet kommer i udvikling og trivsel.
Specialpædagogisk træning er individuelt tilrettelagt, således at børnene oplever en hverdag præget af tryghed, nærhed, udfordringer og oplevelser og derigennem får en godt børnehaveliv, hvor der tages vare på barnets udviklingsmuligheder og ressourcer i lighed med alle andre børn.

Der lægges stor vægt på social træning, at børnene kan lære at begå sig og blive trygge i almindelige sociale situationer, som barnet og dets familie færdes i.

Medarbejdersammensætning
Medarbejderne i Birken har alle en pædagogisk uddannelse og er special og efteruddannelse indenfor områderne: Børn med psykiske udviklingsforstyrrelser, Autisme Spektrum Forstyrrelser samt Neuropædagogik og neuropsykologi.

Medarbejderne er er eksaminerede supervisorer og endvidere er der uddannede familieterapeuter ansat i Birken. Der stilles som krav, at alle medarbejdere gennemgår Fagcenterets interne grundkursus i 5 moduler omkring viden og behandling af målgruppen. Den pædagogiske viden er på et højt fagligt niveau, og bliver løbende opdateret ved deltagelse i internationale konferencer og kurser indenfor området.

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyttet Birken fra Børneterapeutisk Team.

Tale/hørekonsulent er tilknyttet fra Taleinstituttet ved henvisning fra p.g. kommunes P.P.R.

Herudover modtager Birken pædagogstuderende i ½ årlig praktik.

I perioder Musikterapeutstuderende fra Aalborg universitet.

Hvad kan vi tilbyde / Kerneydelsen

Birken er et højt specialiseret tilbud, der yder specialpædagogisk specialistbehandling, hvilket indebærer et tæt samarbejde med psykolog, børnepsykiater, småbørnsvejledere, P.P.R - rådgivningerne i kommunerne mv.

Hvert barn får tilrettelagt en individuel udviklingsplan og handleplan, som løbende justeres.

Ud fra det enkelte barns individuelle udviklingsbehov tilbydes behandling i Birken, som f.eks.

  • Talepædagogisk bistand efter henvisning fra egen kommune.
  • Fysioterapeutisk bistand fra Børneterapeutisk Team
  • Ergoterapeutisk bistand fra Børneterapeutisk Team

Aktiviteter, som er indeholdt i Birkens basisydelse

Hjælp til forældre

Når barnet begynder i Birken tilbydes forældrene et træningsprogram,

målrettet deres barn.

Forældre træningsprogram:

· Viden om mit barns vanskeligheder og ressourcer.

· Hvordan kan jeg som forældre lære at forstå og hjælpe mit barn.

· Praktiske værktøjer bl.a. visualisering i hjemmet

· Træningsforløb sammen med mit barn i børnehaven

· Supervision i forældrerollen

Formål at styrke forældrenes kompetencer og dermed familien til et barn med udviklingsforstyrrelse.

· Tema aftener for forældre

Eksempel på emne

Udfordrende adfærd; Hvad er det, de har svært ved, hvad reagerer de på, og hvordan kan man som forældre konfliktnedtrappe og dermed undgå, at en situation eskalerer og bliver konfliktfyldt? Vi lægger vægt på, at konflikter ikke bare bliver afværget, men at barnet bliver bedre til at håndtere udfordrende situationer.

· Træning i gensidigt socialt samspil.

Børn med psykiske udviklingsforstyrrelser har ofte svært ved at indgå i et egentligt gensidigt samspil med voksen eller andet barn. Barnet kender ikke koden. Ved hjælp af særlige intensive træningsmetoder forbedres denne evne betydeligt til gavn for barnets videre sociale udvikling.

· Theraplay

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sociale sammenhænge.

· Kognitiv træning

Træning i udvikling af mentale færdigheder på alle niveauer. Træningen udarbejdes individuelt.

· Social træning.

Børnene i Birken har ofte svært ved at deltage i sociale sammenkomster og aktiviteter sammen med familien. På sociale træningsture tager vi ud på nogle af de steder, hvor familien naturligt færdes. Det enkelte barn støttes og trænes i små trin til at gebærde sig i andre omgivelser end de hjemlige. Denne træning er i følge vore forældre af stor betydning for barnet og for hele familiens trivsel.

Udover dette indgår social træning som en naturlig del af barnets dagligdag i Birken,

Eksempelvis i leg med andre børn og voksne, i musik og sang, i spisesituationer m.m.

· Ridning.

Når man rider er man nødt til at følge hestens bevægelser. Næsten alle muskelgrupper røres igennem. Det styrker bl.a. motorik, balance, koncentration, kropsbevidsthed og er sansestimulerende. Børnene nyder meget denne aktivitet.

Aktiviteter og traditioner

I Birken er der forskellige aktiviteter og traditioner i løbet af året – det være sig forældrearrangementer evt. med oplægsholder om relevante emner. Forældrene er altid velkomne til en hyggesnak og en kop kaffe i Birkens dagligdag.

Bedsteforældredage, hvor vi fortæller om behandlingen og hvor vi er sammen med børnene i forskellige situationer. Disse dage er ofte meget velbesøgte.

Julearrangement, hvor vi holder juleafslutning med børn og forældre.

Den årlige sommerudflugt til Fårup sommerland i juni måned samt tur til Nordsømuseet i november måned.

Etik og værdigrundlag i tilbuddet

I Birken fokuserer vi på ressourcer og muligheder frem for mangler og begrænsninger. Vi arbejder ud fra Ældre og Handicapforvaltningens værditrekant: Nærvær, Ansvarlighed og Respekt, som i dagligdagen kommer bl.a. til udtryk ved:

· Nærvær – at være nærværende, tilgængelig, åben og imødekommende.

At skabe en tryg og tillidsfuld ramme i børnenes hverdag.

· Ansvar – at forældrene oplever medinddragelse og medbestemmelse og ikke mindst at yde faglig kvalitet.

· Respekt – at samarbejdet foregår i en respektfuldt åben og tryg atmosfære med respekt for forskellige værdier og kulturmæssige baggrunde.

Hvordan arbejder vi

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i TEACCH-modellen. Denne bygger bl.a. på den grundlæggende antagelse, at støtte til mennesker med autisme er visualiseret. TEACCH metoden

Det fysiske miljø indeholder struktureret pædagogik, som bygger på meningsfuldhed, forudsigelighed og overskuelighed. Modellen suppleres med andre pædagogiske metoder, der synes at bidrage til at fremme barnets udvikling og livskvalitet.

Her har vi særdeles gode erfaringer med at bruge:

· PECS, som er en form for visuelt kommunikationssystem, som gør det muligt for sprogligt svage børn at kommunikere og udvikle sproget.

· Social Stories, små skrevne historier med billeder som støtte, til barnets forståelse af sociale situationer.

· Computer som pædagogisk hjælpemiddel. Vi bruger programmer, der udvikler de kognitive funktioner samt det sociale samspil hos barnet til gavn for forældre og andre pårørende. Vi bruger I PADS

· Visualiseringsmateriale i form af pictogrammer, boardmakere og digitalbilleder, som vi selv fremstiller, så materialet er tilpasset det enkelte barn.

Hvad vil vi gerne kendes for

Børnehaven Birken er et anerkendt og respekteret specialtilbud blandt forældre og andre samarbejdspartnere. De pædagogiske tiltag sammenholdt med en velfungerende og kompetent medarbejderstab skaber resultater. Disse kommer først og fremmest barnet til gode og dermed også den øvrige familie.

I Birken fokuserer vi på ressourcer og muligheder frem for mangler og begrænsninger. Målet er at skabe en helhed, der rummer glæde og succes for det enkelte barn og dets familie og omgivelser. Vi lægger vægt på et åbent og tæt forældresamarbejde.

Børnene bor hjemme, og der er daglig forældrekontakt, dels ved hjælp af kontaktbog, telefonisk kontakt eller personlig kontakt. Der afholdes gerne forældresamtaler efter behov.

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse på individniveau: Der afholdes 1-2 årlige behandlingskonferencer, hvor alle samarbejdspartnere omkring barnet deltager. Her gennemgår vi sammen med forældrene barnets udviklingsbeskrivelse og den pædagogiske handleplan.

Brugerindflydelse på stedligt niveau: I specialbørnehaven Birken er der nedsat en Forældrebestyrelse, som består af 3 forældrevalgte repræsentanter og 1 personalevalgt repræsentant samt Birkens afd. leder. Valgperioden er 2 år.

Der afholdes fælles forældremøder 2 gange om året.

Du er som forældre altid velkommen til at kontakte Specialbørnehaven Birken

for nærmere information om tilbuddet.