crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Praktikstedsbeskrivelse for Pædagogstuderende Specialbørnehaven  Birken

Beskrivelse af praktikstedet

for Pædagogstuderende

PRAKTIKSTEDETS NAVN

Specialbørnehaven Birken

ADRESSE

POSTNR. OG BY

TLF. NR.

MAIL ADRESSE:

Birken har egen hjemmeside

Storemosevej 33

9310 Vodskov

99317044

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.aalborgkommune.dk

www.bhbirken.dk

Søg: Specialbørnehaven Birken

INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING / ORGANISERING

INSTITUTIONSTYPE / FORANSTALTNING

ANTAL BØRN/UNGE/VOKSNE

ALDERSGRUPPE

ANTAL STUER / AFDELINGER

ÅBNINGSTIDER

Specialbørnehaven er under ældre/handicap forvaltningen.

Specialbørnehaven Birken har plads til 32 børn.

0-7 år

Birken Vodskov er delt i 2 grupper. Rød og grøn stue med 10 børn på hver. Birken Langholt er ligeledes opdelt i 2 grupper: stuen og 1.sal.

47.5 time ugentligt.

ANSATTE

PERSONALENORMERING

FAGGRUPPER OG FUNKTIONER

Den aktuelle normering er 19 stillinger, som er fordelt på følgende:

1 afdelingsleder

18 pædagoger heraf 2 gruppekoordinatorer

Herudover modtager Birken løbende pædagogstuderende i ½ årlig praktik.

Ud fra det enkelte barns individuelle udviklingsbehov tilbydes behandling i Birken, som f.eks.

Talepædagogisk bistand fra Taleinstituttet.

Fysioterapeutisk behandling fra Fysioterapien i Hammer bakker.

Ergoterapeutisk bistand

KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN

Tove Lund Thomasen Leder

Dato for udfyldelse og/eller seneste redigering af praktikstedsbeskrivelsen: __14/07-2013________________

PRAKTIKSTEDETS FORMÅL

Lovgivning, servicemål, virksomhedsplan etc.

Birken er en afd. Under Fagcenter for autisme og ADHD.

Afd. er en specialbørnehave, som er oprettet efter Lov om Social Service 32§

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE

Børn med Autisme Spektrumforstyrrelser (ASF), og andre nært beslægtede kontaktforstyrrelser i tilknytning til forstyrrelsen eks. ADHD, Mutisme og andet.

Autisme er blandt andet kendetegnet ved, at børnene har sprog og kontaktforstyrrelser, samt har svært ved at indgå i et socialt samspil. Børnene er som oftest diagnosticeret ved indskrivningen.

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER

Den pædagogiske praksis og begrundelserne herfor

I det pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det dynamiske menneskesyn, hvor der fokuseres på ressourcer og muligheder frem for mangler og begrænsninger. Gennem et overskueligt miljø forsøger vi med udgangspunkt i TEACCH-systemet, at skabe en forudsigelighed og struktur som ramme omkring udvikling og aktiviteter. Denne bygger bl.a. på den grundlæggende antagelse, at støtte til mennesker med autisme er visualiseret.

Systemet suppleres med andre pædagogiske metoder, der synes at bidrage til at fremme barnets udvikling og livskvalitet.

Her har vi særdeles gode erfaringer med at bruge:

PECS, som er en form for visuelt kommunikationssystem, som gør det muligt for sprogligt svage børn at kommunikere og udvikle sproget.

Social Stories, små skrevne historier med billeder som støtte, til barnets forståelse af sociale situationer.

Computer og Ipad som pædagogisk hjælpemiddel. Vi bruger programmer, der udvikler de kognitive funktioner samt det sociale samspil hos barnet.

Visualiseringsmateriale i form af pictogrammer, board-maker og digitalbilleder, som vi selv fremstiller, så materialet er tilpasset det enkelte barn.

PRAKTIKSTEDETS STRUKTUR OG ORGANISERING

Alders-, stue-, afdelings-, funktionsopdeling

Birken Vodskov er delt i 2 grupper. Rød og grøn stue med 10 børn på hver.

Birken Langholt er opdelt i 2 grupper. Stuen og 1.sal.

PRAKTIKSTEDETS LEDELSES- OG PERSONALESTRUKTUR

Ledelsesgrundlag, beslutningskompetencer etc.

Lederen har det overordnende ansvar for institutionens uddannelsesplanlægning herunder bl.a. timeforbrug, mødeaktivitet samt overholdelse af bekendtgørelsen.

Praktikvejleder har ansvaret for den studerende, øvrige personale har ligeledes et ansvar for, at sikre at den studerende opnår læring i praktikperioden.

Medarbejderne i Birken har alle en pædagogisk uddannelse og er specielt uddannet indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Der stilles som krav, at alle medarbejdere gennemgår Fagcenter for autisme og ADHD's interne grundkursus i TEACCH metoden. Den pædagogiske viden er på et højt fagligt niveau, og bliver løbende opdateret ved deltagelse i internationale konferencer og kurser indenfor området. Personalet har endvidere neuropædagogisk efteruddannelse.

INTERNT SAMARBEJDE

Praktikstedets personalesamarbejde, mødestruktur, sociale arrangementer, m.v.

I Birken er der personalemøder hver 14. dag mandag i lige uger fra kl. 15-18. (studerende deltager fra 15-17).

I grupperne er der teammøde 1 time hver 14.dag.

Efter barnets start i Birken afholdes der 3. mdr´s møde.

1-2 gange årligt afholdes der handlemøder på det enkelte barn.

1-2 gange årligt afholdes der forældremøder, forældrekaffe, bedsteforældrekaffe m.m.

EKSTERNT SAMARBEJDE

Praktikstedets samarbejde med andre faggrupper/professioner

Vi har et tværfagligt samarbejde med:

Talepædagogisk bistand fra Taleinstituttet.

Fysioterapeutisk behandling fra Fysioterapien i Hammer bakker.

Ergoterapeutisk bistand.

Sagsbehandler.

P.P.R.

ØVRIGE FORHOLD

Regler vedr. straffeattest, børneattest, tavshedspligt, oplysningspligt, magtanvendelse mv.

Den studerende vil få udleveret magtanvendelsescirkulære kap. 21 i Serviceloven, oplysning om tavshedspligt, og børneattest.

UDDANNELSESPLAN

Har praktikstedet flere afdelinger, som modtager studerende i praktik, udfyldes en uddannelsesplan for hver afd.

SÆRLIGE FORHOLD

DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling

Ved det første besøg i Birken, får den studerende information om hvilken gruppe han/hun skal tilknyttes.

FORVENTNINGER TIL DEN STUDERENDES FORUDSÆTNINGER

I Birken modtager vi kun studerende i 3. praktikperiode.

· Kender og overholder din tavshedspligt

· Gør dig etiske overvejelser både menneskeligt og fagligt

· Udviser medansvar ved tilrettelæggelse af konferencetimer

· Er tydelig som person, ansvarlig og udviser handlekraft.

· Er opmærksom på det enkelte barn

· Forstår, respekterer og støtter barnets behov, dets udvikling og interesser

· Udviser empati

· Har situationsfornemmelse

· Er opmærksom på dit kropssprog, mimik, hvilke signaler du sender, verbale og non - verbale.

· Reflekterer over egne og andres handlinger

· Tør gå ind i en personlig udviklingsproces

· Kan modtage og selv give kritik, både positiv og negativ

· Udviser interesse og forståelse for stedets kultur

· Deltager i det daglige praktiske arbejde

· Møder til tiden og er fleksibel efter behov, samt ringer besked ved sygdom.

ARBEJDSPLAN FOR DEN STUDERENDE

ARRANGEMENTER, SOM DEN STUDERENDE SKAL DELTAGE I

Internt kursus i Fagcenter for Autisme og ADHD "Hvad er autisme"Internt kursus i Fagcenter for Autisme og ADHD "Visualisering"Temadage i Fagcenter for Autisme og ADHD.PersonalearbejdermødeTeammøde Ridning (skal ikke selv sidde på hesten)ForældremøderForældrehyggeBedsteforældre dag.Øvrige arrangementer i løbet af året.

TILBUD TIL DEN STUDERENDE

Ved forbesøget låner den studerende bogen " Autisme, fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis" af Theo Peeters, som forventes læst inden praktikkens start.

Vi forventer ligeledes at den studerende læser " Hverdagspædagogik, om visuel støtte til børn med autisme" af Pernille Dyrbjerg og Maria Vedel. Der er mulighed for at låne denne i Birken.

Den studerende tilbydes modul kurser intern i Fagcenter for Autisme og ADHD.

Vedr .

FORBESØG

FORBESØGETS TILRETTELÆGGELSE

Hvordan er forbesøget tilrettelagt og hvem deltager?

Ved forbesøg bliver den studerende vist rundt, hilser på børn og voksne.

Den studerende har 2 vejledere. Den studerende og vejleder holder et lille møde, hvor den studerende giver en kort, relevant præsentation af sig selv.

Vi vil her få afklaret, hvilke krav og forventninger der er til hinanden samt, hvilke overvejelser den studerende har gjort sig omkring den forestående praktik.

Den studerende skal havde gjort sig nogle overvejelser omkring sin målformulering.

PRAKTIKVEJLEDNING

PRAKTIKVEJLEDERENS KVALIFIKATIONER OG FORUDSÆTNINGER

Hvem er praktikvejleder(e), og hvilken uddannelsesmæssig baggrund har vedkommende?

Praktikvejlederne har alle en pædagogisk uddannelse. Det er forskelligt hvem der er vejleder.

ORGANISERING AF PRAKTIKVEJLEDNING

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Vejledning er gennemsnitlig 1 time om ugen. Nogle af disse timer bliver konverteret til intern undervisning og fælles temadage for alle studerende i Fagcenter for autisme og ADHD.

Vejledningen skal planlægges, men der vil gennem praktikperioden og i den daglige praksis være løbende vejledning.

Det forventes at den studerende laver dagsorden og der bliver taget referat ved hver vejledning. Det er den studerendes ansvar at planlægge og organisere mødet med div. papirer, bøger og kaffe m.m.

PRAKTIKDOKUMENTET

Hvordan inddrages praktikdokumentet herunder læringsmålene i vejledningen?

Dette bliver drøftet ved vejledningstimer og den studerende får vejledning i hvordan han/hun kan udføre det i praksis. Drøftelse af den studerendes refleksioner fra pædagogisk praksis.

ORGANISERING AF KONTAKTEN TIL UDDANNELSESINSTITUTIONEN

Tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesinstitutionen

SPECIALISERING

Inden for hvilke områder kan praktikstedet tilbyde specialiseringsmuligheder?

Uddybes i skemaet vedr. specialiseringsmuligheder sidst i skabelonen

BØRN OG UNGE X

MENNESKER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE X

MENNESKER MED SOCIALE PROBLEMER X

Generelle CKF'er gældende for alle tre praktikperioder

a) Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis

b) Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis

c) Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring

d) Etik, værdier og menneskesyn

e) Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis

3. PRAKTIKPERIODE

CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER

Beskrivelse af praktikstedet og den pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF'er

jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler.

3. PRAKTIKPERIODE: FAGLIGE KOMPETENCEMÅL

Beskrivelse af, hvor og hvordan den studerende kan arbejde med de faglige kompetencemål

jf. Bilag 7 i uddannelsesbekendtgørelsen

Hvor og hvordan kan den studerende:

Beherske den pædagogiske praksis

og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession

De faglige kompetencemål skal lægges fast i målformuleringen og laves færdig i starten af praktikperioden.

Børnene har brug for ro og forudsigelighed, hvilket nødvendigører, at den studerende i samarbejde med sine vejledere fastlægger aktuelle og relevante mål inden for de rammer perioden og børnenes trivsel tillader.

Hvor og hvordan kan den studerende:

Yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

Gennem sin linjefags opgave. Målene tilpasses i starten af praktikken inden for de rammer perioden og børnenes trivsel tillader.

Hvor og hvordan kan den studerende:

Redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe

kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt

I sin målformulering, i vejledningstimerne, til personalemøderne og i dagligdagen.

Hvor og hvordan kan den studerende:

Skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis

på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder

I sin målformulering, i vejledningstimerne, til personalemøderne og i dagligdagen.

Hvor og hvordan kan den studerende:

Redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling

Primært i sin målformulering og i vejledningstimerne, men også til personalemøderne under "den studerendes punkt" og i dagligdagen, men hensyntagen til børnene.

LITTERATUR

Praktikstedets forslag til relevant litteratur for 3. praktikperiode

" Autisme, fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis" af Theo Peeters, som forventes læst i praktikkens start.

Vi forventer ligeledes at den studerende læser " Hverdagspædagogik, om visuel støtte til børn med autisme" af Pernille Dyrbjerg og Maria Vedel. Der er mulighed for at låne denne i Birken.

PRAKTIKSTEDETS SPECIALISERINGSMULIGHEDER

BØRN OG UNGE

Beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis i relation til de enkelte CKF'er for specialiserings-området, børn og unge, jf. Bilag 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Illustrér gerne med eksempler.

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser

I Birken arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der bygger på det dynamiske menneskesyn, hvor der fokuseres på ressourcer og muligheder frem for mangler og begrænsninger. Vi har gode erfaringer med, at den studerende har sit menneskesyn med i sin målformulering og holder sine egne værdier op mod Birkens.

Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning,

i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår

Autisme spektret er bredt og individuelt fra barn til barn.

Inklusion og eksklusion

Der lægges stor vægt på at barnet får udviklet socialkompetencer, således inklusion i nærmiljøet og senere skole

bliver så positivt som muligt.

Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter

Er tilpasset børn med ASF, deres særinteresser og udviklingsniveau

Brugerinddragelse og rettigheder,

herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner

Samarbejdspartnere er tidligere nævnt. Vi har desuden et dagligt og tæt samarbejde med forældrene, dog primært gennem barnets kontaktbog eller telefonisk efter behov.

Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats

Forebyggende arbejde og interventionsformer

Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende

Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud

Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole

Vurderes individuelt og i samarbejde med forældrene og andre relevante instanser.